รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 มิ.ย. 2562 18:44:00
หัวข้อข่าว
การลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นบริษัท PT Indo Thai Trading Ltd.
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ที่ 16-007/2562               
           
         27 มิถุนายน 2562


เรื่อง  การลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นบริษัท PT Indo Thai Trading Ltd.
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
               
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")  ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท PTTGC International Private
Ltd. ("GC Inter") ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ขายหุ้นบริษัท PT Indo Thai Trading Ltd.
("ITT") ที่ถือหุ้นร้อยละ 49 คิดเป็นมูลค่าจากการขายหุ้นดังกล่าวประมาณ 227 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน
32.4 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งบริษัท GC Inter ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นบริษัท ITT
ดังกล่าวข้างต้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันแต่เป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
โดยรายการดังกล่าวขนาดของรายการ ร้อยละ 0.05 (ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน)
อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนั้น
รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                  ขอแสดงความนับถือ


          (น.ส. ดวงกมล เศรษฐธนัง)
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้