รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 มิ.ย. 2562 18:21:00
หัวข้อข่าว
แจ้งความคืบหน้าการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปี 2561
หลักทรัพย์
KTECH
แหล่งข่าว
KTECH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าการจัดทำงบการเงินประจำปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ
ยังคงอยู่ระหว่างการจัดทำเนื่องจากการรวบรวมเอกสารที่สำคัญจากบริษัทคู่ค้า
ที่ได้มีการทำข้อตกลงยกเลิกการร่วมค้า ปัจจุบันบริษัทฯ
ได้รับเอกสารประกอบรายการตามที่ผู้สอบบัญชีต้องการยังไม่ครบถ้วน ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งติดตาม
เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจัดทำให้แล้วเสร็จและนำส่งได้ภายในวันที่ 30 กันยายน
 2562 หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ จะทำการรายงานให้ทราบอีกครั้ง
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้