รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 มิ.ย. 2562 13:24:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2561 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 บนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
TIF1
แหล่งข่าว
TIF1
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่  กอ. 086/2562    
              วันที่ 27 มิถุนายน 2562
เรื่อง  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2561 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ("บลจ.วรรณ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ไทยอินดัสเตรียล 1 ("กองทุน") ขอเรียนว่าเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับข้อมูลโดยสะดวก รวดเร็ว 
และสามารถพิจารณาข้อมูลในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562
บริษัทจัดการได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2561
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.one-asset.com
โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ วิคเตอร์คลับ อาคารเอฟวายไอ
เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2
เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                               
  ขอแสดงความนับถือ


  (นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร)
  รองกรรมการผู้จัดการ

                             


ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทรศัพท์ 02-659-8837, 8843, 8878
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้