รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 มิ.ย. 2562 08:27:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PERM เริ่มซื้อขายวันที่ 28 มิถุนายน 2562
หลักทรัพย์
PERM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) (PERM)
ทุนเดิม (บาท)                    : 500,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 500,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 250,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 750,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 750,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 2 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 1.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 31 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 07 มิ.ย. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 28 มิ.ย. 2562
______________________________________________________________________