รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มิ.ย. 2562 21:17:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลดทุนชำระครั้งที่ 6 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ("กองทรัสต์")
ได้เผยแพร่ข่าวการลดทุนครั้งที่ 6 ของกองทรัสต์ในอัตรา 0.205 บาทต่อหน่วยทรัสต์
เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยกำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562
ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายเงินลดทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยวิธีการลดมูลค่าที่ตราไว้ คิดเป็นเงินลดทุนจำนวนทั้งสิ้น 19,987,500 บาท คงเหลือทุนชำระแล้ว
865,312,500 บาท และมีมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยทรัสต์คงเหลือหน่วยละ 8.875 บาทต่อหน่วยทรัสต์
ทั้งนี้  บริษัทได้แจ้งการลดทุนชำระครั้งที่ 6 
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ในฐานะทรัสตี เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้