รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มิ.ย. 2562 18:11:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562
หลักทรัพย์
TLGF
แหล่งข่าว
TLGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์          

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 26 มิ.ย. 2562
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่ผู้จัดการกองทุนเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ บลจ.กท. PIF 0060/2562
  วันที่ 26 มิถุนายน 2562
เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส 
รีเทล โกรท (TLGF) ประจำปี 2562
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)
("กองทุนรวม") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมในวันที่
26 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
(Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel) เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400 โดยมีผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 599 ราย
ถือหน่วยลงทุนรวมกันทั้งหมดจำนวน 1,513,230,305 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 64.74
ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวนทั้งหมด 2,337,282,928 หน่วย)
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1    รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
มติ: ที่ประชุมรับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
วาระที่ 2    รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2561/2562
มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2561/2562
วาระที่ 3    รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
มติ: ที่ประชุมรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนของกองทุนรวมสิ้นสุด
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
วาระที่ 4    รับทราบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561/2562
มติ: ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561/2562


วาระที่ 5    รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562/2563
มติ: ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562/2563
สำหรับรอบระยะเวลา 1 มีนาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.  นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   7352
2.  นางสาวสกุณา แย้มสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   4906
3.  นายบุญเลิศ กมลชนกกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   5339
และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท 
(ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 6    เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-  ไม่มี

  ขอแสดงความนับถือ

                     (นางชวินดา หาญรัตนกูล)
กรรมการผู้จัดการ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2686-6100 กด 9  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้