รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มิ.ย. 2562 12:45:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบ การประชุมทั้งหมด บนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
TSTH
แหล่งข่าว
TSTH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ TSTH 036/2562 อณ/ปบ/ออ          26 มิถุนายน 2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เรื่อง     การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบ 
การประชุมทั้งหมด บนเว็บไซต์ของบริษัท

    ตามที่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 นั้น ขอแจ้งให้ทราบว่า
บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 แล้ว www.tatasteelthailand.com

    ทั้งนี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("นายทะเบียนหลักทรัพย์") 
จะดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับเดียวกันนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบร
ิษัท ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อไป

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

            ขอแสดงความนับถือ
      บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  (นางอริศรา ณ ระนอง)
            ผู้จัดการส่วน - เลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์   0-2937-1000 ต่อ 3111/3156/3210
โทรสาร    0-2937-1224
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้