รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มิ.ย. 2562 08:41:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
หลักทรัพย์
ACAP
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(listed)
โดย นาย อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.17% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์(listed)
โดย GIC PRIVATE LIMITED COMPANY LIMITED
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -7.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป(listed)
โดย จารุณี ชินวงศ์วรกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.33137% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.11384% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________