รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มิ.ย. 2562 18:38:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเลื่อนกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 1/2562 และแจ้งเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 (แก้ไขTemplate)
หลักทรัพย์
ABPIF
แหล่งข่าว
ABPIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 13 มิ.ย. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 01 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 05 ก.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 04 ก.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1. เพื่ออนุมัติการให้ความยินยอมแก่ บี.กริม1 และ บี.กริม2 ตามแผนการดาเนินงานของบี.กริม1 
และ บี.กริม2 ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ (Replacement)
และการดาเนินการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Extension) กับกฟผ. การแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้อง
และการเข้าทาสัญญาเพิ่มเติม
วาระที่ 2 เพื่ออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค 
กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel) เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110
หมายเหตุ                      :
การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้