รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มิ.ย. 2562 08:26:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2562
หลักทรัพย์
WP
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.85% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย(listed)
โดย MEDIA KING CAPITAL LTD
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.85% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 64.61% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่(listed)
โดย นางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.543% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.504% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________