รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 มิ.ย. 2562 18:33:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2562
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการ หุ้นของบมจ. ธนูลักษณ์(listed)
โดย นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 18/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น -12.55% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 6.21% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย(listed)
โดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -6.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 66.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์(listed)
โดย MITSUUROKO GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 8.7% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 8.7% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย)(listed)
โดย จารุณี ชินวงศ์วรกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.15797% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0886% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________