รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 มิ.ย. 2562 18:19:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (สิงหาคม 2562)
หลักทรัพย์
PTT
แหล่งข่าว
PTT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : PTTC208A
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2/2548 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (PTTC208A)
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2563
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 4,118,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 28
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 5.95
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 29.505479
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 25 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 24 ส.ค. 2562
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 181
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 13 ส.ค. 2562
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 08 ส.ค. 2562
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 25 ส.ค. 2562

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้