รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มิ.ย. 2562 17:14:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เลขที่ 15/2562
            วันที่ 21 มิถุนายน 2562

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 
7/2562ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. ดังต่อไปนี้
1.  มีมติแต่งตั้งนายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเป็นกรรมการ    
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
มีมติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
2.  มีมติแต่งตั้งนายเคนจิ ฟุจิตะ เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทเป็นดังนี้
"กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ หรือ นายเคนจิ ฟุจิตะ        
พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ"
   
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
    
              ขอแสดงความนับถือ


              (นายเคนจิ ฟุจิตะ)
     กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้