รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มิ.ย. 2562 17:14:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 21 มิ.ย. 2562
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
เลขที่ 14/2562
  วันที่ 21 มิถุนายน 2562
เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน  กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ
แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1.  รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่       
 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
2.  อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นดังนี้
เห็นด้วย  221,683,295  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.99
ไม่เห็นด้วย  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
งดออกเสียง  15,800  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.01
บัตรเสีย  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
3.  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริ
ษัท    ในอัตราหุ้นละ 2.35 บาท โดยจะจ่ายในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 จะเท่ากับ 4.70
บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 33.51 ของ  กำไรสุทธิ
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นดังนี้
เห็นด้วย  221,695,295  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.99
ไม่เห็นด้วย  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
งดออกเสียง  15,800  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.01
บัตรเสีย  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -

4.  อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกรรมการใหม่ และลดจำนวนกรรมการ
โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นดังนี้
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  บัตรเสีย
  เสียง  ร้อยละ  เสียง  ร้อยละ  เสียง  ร้อยละ  เสียง  ร้อยละ
1. นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ  221,247,796  99.79  448,901  0.20  15,800  0.01  -  -
2. นายเคนจิ ฟุจิตะ  221,247,796  99.79  448,901  0.20  15,800  0.01  -  -
3. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์  220,659,897  99.52  1,036,800  0.47  15,800  0.01  -  -
4. นายคาซึมาซะ โอชิมา  216,495,796  97.64  5,200,901  2.35  15,800  0.01  -  -
5. ลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 13 ท่านเป็น 12 ท่าน  221,696,697  99.99  -  -  15,800  0.01  -  -

5.  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
เป็นจำนวน  ไม่เกิน 29,000,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ดังนี้
เห็นด้วย  220,706,996  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.54
ไม่เห็นด้วย  989,700  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.45
งดออกเสียง  15,800  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.01
บัตรเสีย  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -

6.  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นดังนี้
     1.      นางนิสากร ทรงมณี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ
        2.      นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
        3.      นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770  
พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จำนวน 
5,550,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท
โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ดังนี้
เห็นด้วย  221,468,897  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.89
ไม่เห็นด้วย  227,800  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.10
งดออกเสียง  15,800  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.01
บัตรเสีย  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
7.  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
      ขอแสดงความนับถือ


      (นายเคนจิ ฟุจิตะ)
      กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้