รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มิ.ย. 2562 07:56:00
หัวข้อข่าว
25 มิถุนายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ DIMET-W2
หลักทรัพย์
DIMET
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (DIMET-W2)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 25 มิ.ย. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 28 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 19 ก.ค. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 19 ก.ค. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 26 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 19 ก.ค. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 04 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 18 ก.ค. 2562
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 20 ก.ค. 2562
สิทธิ
______________________________________________________________________