รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มิ.ย. 2562 07:42:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TNPC เริ่มซื้อขายวันที่ 24 มิถุนายน 2562
หลักทรัพย์
TNPC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ TNPC เริ่มซื้อขายวันที่ 24 มิถุนายน 
2562
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) (TNPC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 319,516,441.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 319,516,441
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 382
ทุนใหม่ (บาท)                    : 319,516,823.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 319,516,823
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNPC-W1) จำนวน 373 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 382 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.03
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 2.19
วันใช้สิทธิ                      : 07 มิ.ย. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 24 มิ.ย. 2562
______________________________________________________________________