รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มิ.ย. 2562 09:58:00
หัวข้อข่าว
SET News : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะถูกเพิกถอน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                             ฉบับที่ 41/2562
                                     20 มิถุนายน 2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะถูกเพิกถอน

ตามที่ในวันนี้ (20 มิถุนายน) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 
บริษัท ได้แก่ IEC, LVT และ YNP จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเพิกถอน คือระหว่างวันที่ 1
ถึง 9 กรกฎาคม 2562 โดยเมื่อครบระยะเวลาการเปิดซื้อขายดังกล่าว (วันที่ 9 กรกฎาคม 2562) ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะเพิกถอนหุ้นสามัญของ 3 บริษัทดังกล่าวข้างต้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10
กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

เนื่องจากหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่จะถูกเพิกถอน 
จึงขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้กำหนดให้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance (ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์)
และขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการซื้อขาย
รวมทั้งขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อขาย เช่น ฐานะการเงิน,
ผลการดำเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, คณะกรรมการ, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น
ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เพิกถอนหุ้นสามัญของ IEC, LVT และ YNP จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
และจะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1-9 ก.ค. 2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
ได้ที่ https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15609878313021&language=th&country=TH
รวมทั้งสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญรายบริษัทได้ที่ www.set.or.th โดยพิมพ์ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ช่อง "Get
Quote"

 "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________