รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มิ.ย. 2562 08:47:00
หัวข้อข่าว
ตลท. ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ CHUO EARTH IFEC KC POLAR และ RICH
หลักทรัพย์
RICH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังต่อไปนี้
   1)   บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO)
   2)   บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH)
   3)   บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)
   4)   บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC)
   5)   บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
   6)   บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (RICH)

เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด โดยล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
จึงเป็นเหตุให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักท
รัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ข้อ 9 (3) และข้อ 9 (5) ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562

โดย CHUO EARTH IFEC KC POLAR และ RICH 
มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนทั้งหมดให้หมดไปและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายตามกำหน
ดระยะเวลาของแต่ละเหตุด้วย
______________________________________________________________________