รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 มิ.ย. 2562 20:36:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับแผนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์
หลักทรัพย์
GPSC
แหล่งข่าว
GPSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 90.8136
การทำคำเสนอซื้อ                   : เพื่อการเพิกถอน
หมายเหตุ                      : บริษัทฯ จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ 
GLOW เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GLOW ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน
1)  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GLOW มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GLOW 
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้น
ที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GLOW และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 
ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GLOW และ
2)  การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GLOW ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน
และคู่สัญญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่จำเป็น)
ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GLOW ออกจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหุ้นของ GLOW ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 90.8136 บาท 
โดยบริษัทฯ อาจปรับราคาเสนอซื้อได้ หาก (1) GLOW มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น (2) GLOW
มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้อันเป็นผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง (3) GLOW
มีการให้สิทธิซื้อหุ้น
เพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออย
ู่เดิม ตามหลักเกณฑ์ข้อ 40 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ.
12/2554") นอกจากนี้
ราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอ
นหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้