รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 มิ.ย. 2562 13:18:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการลงทุน
หลักทรัพย์
TLGF
แหล่งข่าว
TLGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บลจ. กท. PIF. 0058/2562
              19 มิถุนายน 2562

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท ("กองทุนรวม")
ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม ตามรายละเอียดดังนี้
ลำดับที่  คณะกรรมการลงทุน (ชุดเดิม)  ลำดับที่  คณะกรรมการลงทุน (ชุดใหม่)
1  คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย  1  คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย
2  คุณธีระพงษ์ นิลวรสกุล  2  คุณชวินดา หาญรัตนกูล
3  คุณชวินดา หาญรัตนกูล  3  คุณไพรัช มิคะเสน
4  คุณไพรัช มิคะเสน  4  คุณอนุชิต เกษตระกูล
5  คุณชลลดา สิทธิกรโสมนัส
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
 
    (นางชวินดา หาญรัตนกูล)
                                                   
กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
โทร.02-686-6100 ต่อ 6145, 6147
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้