รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 มิ.ย. 2562 18:51:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ทราบว่า              
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น ให้ดำรงตำแหน่ง 
กรรมการ แทน พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
และให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการ แทน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
ที่จะเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
2. นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย ให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้จัดการใหญ่ และให้รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้