รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 มิ.ย. 2562 17:00:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
PERM
แหล่งข่าว
PERM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 18 มิ.ย. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)         : 250,000,000
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : PERM-W1
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                  : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ PERM-W1)
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ              : วันที่ 18 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 2565
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)       : 250,000,000
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)          : 0
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ        : 
บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรร ต่อ 1
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (1:1)
หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน 
และในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรรบริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที
่เหลือดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี้ 
บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิใน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 (Record Date)
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์
ตำแหน่ง                       : ประธานกรรมการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้