รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 มิ.ย. 2562 09:09:00
หัวข้อข่าว
19 มิถุนายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ S-W1
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (S-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 19 มิ.ย. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 24 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 15 ก.ค. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 15 ก.ค. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 15 ก.ค. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 28 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 14 ก.ค. 2562
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 16 ก.ค. 2562
สิทธิ
______________________________________________________________________