รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 มิ.ย. 2562 08:32:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2562
หลักทรัพย์
WP
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่(listed)
โดย นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.54% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________