รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 มิ.ย. 2562 07:05:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทย่อย
หลักทรัพย์
COMAN
แหล่งข่าว
COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 3/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562
โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้
1.  อนุมัติให้จำหน่ายหุ้นที่บริษัทถืออยู่ใน บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด ("วินสตาร์เทค") จำนวน 15,675 
หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.5 ของทุนจดทะเบียนของวินสตาร์เทค ให้แก่นายสุวัฒน์ อมรรุ่งโรจน์
("นายสุวัฒน์") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของวินสตาร์เทค ในราคาหุ้นละ 505 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
7,915,875 บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้