รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 มิ.ย. 2562 07:05:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งใหม่
หลักทรัพย์
COMAN
แหล่งข่าว
COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 3/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562
โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้
1.  อนุมัติให้เข้าลงทุนโดยจดจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม่ 
ภายใต้ชื่อ บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด ("โคแมน ทราเวล")
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้