รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2562 08:11:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2562
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 เม.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
14 มิถุนายน 2562

เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน ปี 2561/2562
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") สำหรับไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562
ซึ่งเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ในไตรมาส 3 ปี 2561/2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 77.20 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2560/2561 
ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 103.91 ล้านบาท เป็นจำนวน 26.71 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 25.70
โดยการลดลงของรายได้รวมนั้นเป็นผลมาจากปริมาณความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทลดลงค่อนข้างมาก
จึงทำให้กลุ่มบริษัทมีการผลิตและส่งมอบสินค้าในปริมาณที่ลดลง อย่างไรก็ดี
จากการที่รายได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา
จึงยังคงทำให้รายได้รวมสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2561/2562 ยังคงใกล้เคียงกับรายได้สำหรับงวด 9 เดือน ปี
2560/2561 โดยปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 3.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.30 เป็น 295.96 ล้านบาท จาก 292.17
 ล้านบาท ในปี 2560/2561
เนื่องจากการขยายตัวของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมยังคงชะลอตัว และการแข่งขันยังคงมีความรุนแรง 
กลุ่มบริษัทจึงยังคงกำหนดสัดส่วนกำไรขั้นต้นไว้ในระดับต่ำใกล้เคียงกับหลายไตรมาสที่ผ่านมา
เพื่อรักษายอดขายและฐานลูกค้าของกลุ่มบริษัทไว้ อย่างไรก็ดีเนื่องจากในไตรมาสที่ 3
กลุ่มบริษัทได้มีการรับรู้ผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่กำหนดให้เพิ่มอัตราเงินชดเชย
เมื่อเกษียณอายุสำหรับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปี จาก 300 วัน เป็น 400 วัน
จึงทำให้กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561/2562
กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 1.03 ล้านบาท โดยลดลง 2.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 164.78 จาก 1.59
ล้านบาทในปี 2560/2561
จากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนในไตรมาสที่ 3 ประกอบกับผลกำไรที่ลดลงในรอบ 6 เดือนแรก 
จากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
และจากการที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้สิ้นสุดลง
ทำให้ภาษีเงินได้นิติบุคคลปรับตัวเพิ่มขึ้น ก็ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2561/2562
ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากจาก 18.25 ล้านบาท ในปี 2560/2561 เหลือเพียง 1.01 ล้านบาท ในปี 2561/2562
โดยปรับตัวลดลง 17.24 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 94.47
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้