รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มิ.ย. 2562 20:40:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (แก้ไข templete)
หลักทรัพย์
DIMET
แหล่งข่าว
DIMET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 พ.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 03 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มิ.ย. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 07 มิ.ย. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย
วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3 เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้