รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มิ.ย. 2562 20:56:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ B52-W2
หลักทรัพย์
B52
แหล่งข่าว
B52
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บี-52 
แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดง   สิทธิ B52-W2
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 12 มิ.ย. 2562
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : B52-W2
วันใช้สิทธิ                      : 28 มิ.ย. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 19 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 2562
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 7.50
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 0.20
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้