รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มิ.ย. 2562 18:55:00
หัวข้อข่าว
ยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช ครั้งที่ 1/2562
หลักทรัพย์
HREIT
แหล่งข่าว
HREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
จากการหารือกับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินเกี่ยวกับการเตรียมการลงทุนของกองทรัสต์ 
มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนบางรายการให้เหมาะสม ทำให้บริษัทฯ
ต้องปรับปรุงข้อมูลของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เรื่อง                        : การเพิ่มทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 05 มิ.ย. 2562
จัดสรรให้กับ                    : - ผู้ถือหน่วยเดิม
จัดสรรให้กับ                    : - บุคคลในวงจำกัด
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไป
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 75,000,000
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
จากการหารือกับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินเกี่ยวกับการเตรียมการลงทุนของกองทรัสต์ 
มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนบางรายการให้เหมาะสม ทำให้บริษัทฯ
ต้องปรับปรุงข้อมูลของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 05 มิ.ย. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 10 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 19 มิ.ย. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 18 มิ.ย. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - รายการเพิ่มหน่วย
 - รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
สถานที่ประชุม                     : โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท 545 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
______________________________________________________________________


การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุน
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้