รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มิ.ย. 2562 17:56:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงหน่วยการซื้อขายของ RAM
หลักทรัพย์
RAM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนแปลงหน่วยการซื้อขาย             

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงหน่วยการซื้อขายของ RAM
ชื่อบริษัท                      : บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (RAM)
หน่วยการซื้อขายเดิม (หุ้น)                : 50
หน่วยการซื้อขายใหม่ (หุ้น)                : 100
วันที่มีผล                      : 17 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
- เปลี่ยนแปลงหน่วยการซื้อขายเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหลักทรัพย์
______________________________________________________________________