รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มิ.ย. 2562 17:56:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ RAM
หลักทรัพย์
RAM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้             

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ RAM
ชื่อบริษัท                      : บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (RAM)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 0.50
วันที่มีผล                      : 17 มิ.ย. 2562
______________________________________________________________________