รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มิ.ย. 2562 17:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CPF27C2001A เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มิถุนายน 2562
หลักทรัพย์
CPF27C2001A
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                      : บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(RHBS)
ชื่อย่อ DW                      : CPF27C2001A
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 13 มิ.ย. 2562
จำนวนหน่วย DW (หน่วย)                : 50,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง                    : CPF
ราคา DW (บาท/หน่วย)                 : 1.00
มูลค่า DW (บาท)                   : 50,000,000.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หุ้นสามัญอ้างอิง)         : 16.90 : 1
อัตราการใช้สิทธิ (คำนวณ)               : 0.05917
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 29.00
ราคาอ้างอิง                     : ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย
ประเภท DW                     : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
วันที่ต้องรายงานการกระจาย               : 12 ก.ย. 2562
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 27 ม.ค. 2563
วันครบกำหนดอายุ                   : 30 ม.ค. 2563
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 30 ม.ค. 2563
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                    : บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 (RHBS)
เงื่อนไขในการทำ Settlement              : Cash settlement
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________