รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มิ.ย. 2562 13:30:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
J
แหล่งข่าว
J
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 12 มิ.ย. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 400,705,844
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1.20 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 1.06
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 27 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2562
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 312,960,278
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 87,745,566

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 400,705,844
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 312,960,278
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 87,745,566
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 331,737,894.68
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 1,743,510.28
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : 1. ค่าจัดพิมพ์เอกสาร 71,480.28 บาท
2. ค่าที่ปรึกษา 941,600 บาท
3. ค่างานจองจัดสรร 429,070 บาท
4. ค่าดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน 51,360 บาท
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน 250,000 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 329,994,384.40
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้