รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มิ.ย. 2562 07:42:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ NKI เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มิถุนายน 2562
หลักทรัพย์
NKI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (NKI)
ทุนเดิม (บาท)                    : 340,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 34,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 350,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 35,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 10.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 999,687 หุ้น
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 34 : 1
จัดสรรรให้                     : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือนวกิจประกันภัย 
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จำนวน 313 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 57.72
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 10 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 17 พ.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 13 มิ.ย. 2562
______________________________________________________________________