รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มิ.ย. 2562 07:36:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ML เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มิถุนายน 2562
หลักทรัพย์
ML
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ML)
ทุนเดิม (บาท)                    : 532,398,318.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,064,796,636
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 627
ทุนใหม่ (บาท)                    : 532,398,631.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,064,797,263
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ML-W2) จำนวน 570 หน่วย
 แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 627 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.10
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.182
วันใช้สิทธิ                      : 31 พ.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 13 มิ.ย. 2562
______________________________________________________________________