รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มิ.ย. 2562 08:25:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SKY เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มิถุนายน 2562
หลักทรัพย์
SKY
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (SKY)
ทุนเดิม (บาท)                    : 241,892,943.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 483,785,886
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,895,430
ทุนใหม่ (บาท)                    : 246,340,658.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 492,681,316
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SKY-W1) จำนวน 
8,160,951 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,895,430 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.09
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.376
วันใช้สิทธิ                      : 31 พ.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 มิ.ย. 2562
______________________________________________________________________