รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มิ.ย. 2562 08:23:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2562
หลักทรัพย์
HTC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บง. ศรีสวัสดิ์(listed)
โดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 07/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 59.82% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 77.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. พีพี ไพร์ม(listed)
โดย นางสาว ปวิชญา กานนท์รังษี
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 07/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -7.7% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. พีพี ไพร์ม(listed)
โดย นาย ปริน ชนันทรานนท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 07/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 10.61% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 16.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. หาดทิพย์(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 06/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.0515% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.9818% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________