รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 มิ.ย. 2562 17:15:00
หัวข้อข่าว
mai News :ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. มิตรสิบ ลิสซิ่ง (MITSIB) เริ่มซื้อขาย 11 มิ.ย. นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                       ฉบับที่
 36 /2562
                                             10 มิถุนายน
 2562

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. มิตรสิบ ลิสซิ่ง (MITSIB) เริ่มซื้อขาย 11 มิ.ย. นี้

บมจ. มิตรสิบ ลิสซิ่ง ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่และรถเพื่อการพาณิชย์ 
พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 11 มิ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 1,667.5
ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "MITSIB"

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ยินดีต้อนรับ บมจ. 
มิตรสิบ ลิสซิ่ง เข้า   จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงิน
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "MITSIB" ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562

MITSIB ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่ทั้งแบบรถป้ายแดงและรถมือสอง 
รวมถึงให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถเพื่อการพาณิชย์ เช่น รถโดยสารประจำทาง รถบรรทุก เป็นต้น
บริษัทมีนโยบายจัดเตรียมรถแท็กซี่มิเตอร์ป้ายแดงตามโครงการ TAXI OK รวมทั้งมีบริการต่อ พ.ร.บ. ทะเบียนรถ
และตรวจสอบสภาพรถเป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมทุนกับพันธมิตรจัดตั้งบริษัท แอพ แท็กซี่ จำกัด
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกรถแท็กซี่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ
"APPTaxi" อีกด้วย

MITSIB มีทุนชำระแล้ว 333.5 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 500 
ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 167 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่าย
138.95 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 25.05 ล้านหุ้น และพนักงานของบริษัท 3 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่
29-30 พฤษภาคม 2562 ในราคาหุ้นละ 2.5 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 417.5 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ
ราคา IPO 1,667.5 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น
(P/E ratio) ที่ 30.4 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (1 เมษายน 2561-31
มีนาคม 2562) หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted)
คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.08 บาท มีบมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. มิตรสิบ ลิสซิ่ง (MITSIB) เปิดเผยว่า 
บริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นหลัก
ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อกลไกในการควบคุมความเสี่ยง ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ
การบริหารและติดตามหนี้
รวมถึงมีทีมงานทำการสำรวจตลาดเพื่อวิเคราะห์คู่แข่งและศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภครวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ
เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้คงอยู่ได้ ทั้งนี้
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ MITSIB มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัง IPO 3 อันดับแรก ประกอบด้วย กลุ่มครอบครัวยงค์สงวนชัย ถือหุ้น
38% กลุ่มครอบครัวมั่งมี ถือหุ้น 6.75 % และกลุ่มครอบครัวเลียวตระกูล ถือหุ้น 4.17%
บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษี
และทุนสำรองตามกฎหมาย

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th 
และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.mitsibleasing.com และ www.set.or.th

                "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________