รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 มิ.ย. 2562 17:13:00
หัวข้อข่าว
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 07 มิ.ย. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 24 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 24 มิ.ย. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 21 มิ.ย. 2562
สถานที่ประชุม                     : ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
หมายเหตุ                      :
โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมดังต่อไปนี้
  วาระที่ 1   รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน
  วาระที่ 2   รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561/62
  วาระที่ 3    รับทราบงบการเงินประจำปี 2561/62
  วาระที่ 4   รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนประจำปี 2561/62
  วาระที่ 5   รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจำปี 2562/63
  วาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้