รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 มิ.ย. 2562 16:49:00
หัวข้อข่าว
SET News :ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบทบทวนเดือนมิถุนายน 2562
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                          
ฉบับที่ 35/2562
                                                 7 
มิถุนายน 2562

ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบทบทวนเดือนมิถุนายน 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) 
ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 24
มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้

- ดัชนี FTSE SET Large Cap Index ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 3 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ
- ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 4 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ

หลักทรัพย์เข้าใหม่ในดัชนี FTSE SET Mid Cap Index ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
(TFFIF), กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(EGATIF) และ บมจ. คอมเซเว่น (COM7)

หลักทรัพย์เข้าใหม่ในดัชนี FTSE SET Shariah Index ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
(TFFIF), บมจ. ไดนาสตี้เซรามิค (DCC), บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI)
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME)

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เข้าใหม่และคัดออก รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีชุด FTSE SET Index 
Series และหลักเกณฑ์ในการคำนวณ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ftse.com/products/indices/set และ
https://www.set.or.th/th/products/index/ftse_set_p1.html

การทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง 
ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีกำหนดทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม
 2562

                 "SET?Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________