รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 มิ.ย. 2562 07:52:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล AI และ AIE เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
หลักทรัพย์
AI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI)
 - บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE)
คำอธิบายรายการ                   :
ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้หลักทรัพย์ของบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) และบริษัท เอไอ 
เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE) พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน โดยปลดเครื่องหมาย "SP" (Suspension) และ "NC"
(Non-compliance) และให้เริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ AI ในตลาดหลักทรัพย์ (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และหลักทรัพย์ของ AIE ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai) กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป และเพื่อให้หลักทรัพย์ของ AI
และ AIE สามารถซื้อขายได้ตามสภาพความเป็นจริง ตลาดหลักทรัพย์จึงกำหนดให้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในวันที่
10 มิถุนายน 2562 ไม่มีราคาสูงสุดและต่ำสุด ทั้งนี้
ตลาดหลักทรัพย์ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลบริษัทได้จากสรุปข้อสนเทศของ AI และ AIE
ที่เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
______________________________________________________________________