รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 มิ.ย. 2562 08:35:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ADVANC เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มิถุนายน 2562
หลักทรัพย์
ADVANC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
(ADVANC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 2,973,095,330.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,973,095,330
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 83,302
ทุนใหม่ (บาท)                    : 2,973,178,632.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,973,178,632
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP 4) จำนวน 83,302 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 83,302 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 166.588
วันใช้สิทธิ                      : 04 มิ.ย. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 07 มิ.ย. 2562
______________________________________________________________________