รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มิ.ย. 2562 17:55:00
หัวข้อข่าว
การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หลักทรัพย์
PRIME
แหล่งข่าว
PRIME
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ตามที่บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
ให้เข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการรับโอนกิจการทั้ง
หมด (EBT) โดยรายการจำหน่ายเงินลงทุนฯ ดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นก่อนการทำธุรกรรมการรับโอนกิจการ นั้น
บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ
ได้เข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จำกัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ
 นายกฤษน์ ศรีชวาลา
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จำกัด 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายกฤษน์ ศรีชวาลา โดยที่ นายกฤษน์ ศรีชวาลา ได้มอบหมายให้ บริษัท ฟีนิกซ์
 ฟู้ดส์ เวิลด์ จำกัด เป็นผู้เข้าทำรายการซื้อดังกล่าว และถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้