รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มิ.ย. 2562 07:59:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่  จท.11- 620220    
    วันที่ 5 มิถุนายน 2562

เรื่อง  แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหน่วยลง
ทุน สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ดิจิทัล (DIF)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามหนังสือเลขที่ จท. 11- 620189 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย
พาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 
("กองทุนฯ")
ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนรวมโครงส
ร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล เรื่อง
การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคม การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
การเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมที่
กองทุนฯ มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อสะท้อนการลงทุนเพิ่มเติม
รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ
เพื่อสะท้อนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่าเสาของบริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ที่กองทุนฯ ได้ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่
1/2562 นั้น
ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้องให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนถึงท่านผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14
วันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยท่านผู้ถือหน่วยสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข
้อง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ที่
https://www.scbam.com/medias/fund-doc/Invitation-extraordinary-meeting/dif_th.pdf
    ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ 
โทร.     02-777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างเวลา 8.30 - 17.00 น. ของทุกวันทำการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


(คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้