รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มิ.ย. 2562 08:29:00
หัวข้อข่าว
6 มิถุนายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ RICHY-W1
หลักทรัพย์
RICHY
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
(RICHY-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 06 มิ.ย. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 11 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 02 ก.ค. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 02 ก.ค. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 07 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 02 ก.ค. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 01 ก.ค. 2562
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 03 ก.ค. 2562
สิทธิ
______________________________________________________________________