รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 พ.ค. 2562 12:37:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงการจ่ายเงินออก (Fund Distribution) ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ได้มีการประกาศผลประกอบการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)
รอบปีงบประมาณ 2561/62 ซึ่งส่งผลต่อความผันผวนของราคาหน่วยลงทุนในช่วงที่ผ่านมานั้น กองทุนขอชี้แจงว่า
ด้านความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดนั้น
กองทุนยังมีความแข็งแกร่งและคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินคืนรายไตรมาส (ในรูปของเงินปันผลหรือการลดทุน)
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องในงวดปีงบประมาณ 2562/63
และตลอดระยะเวลาสัมปทานที่เหลือ นอกจากนี้
กองทุนคาดว่าจะเริ่มกลับมาจ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบของเงินปันผลได้ในไตรมาสที่สองของปีงบประม
าณ 2562/63 ซึ่งคาดการณ์ว่ากำไรสะสมของกองทุนจะกลับมาเป็นบวก

สำหรับแนวโน้มและผลการดำเนินงานของกองทุนนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น 
การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อของประเทศ อัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสาร
การขยายเครือข่ายโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพฯ
รวมไปถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยกองทุนยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงการโอนสิทธิรายได้สุทธิระหว่างบริษัท 
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC และ กองทุน รวมถึงสิทธิในการซื้อ (Call Option)
รายได้ในอนาคตสำหรับโครงการส่วนต่อขยายอื่นๆ
ที่เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายสายสีเขียวหรือการต่อสัญญาสัมปทานของเส้นทางหลัก
อีกทั้งยังมีสิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of first refusal)
ในการซื้อรายได้ในอนาคตสำหรับโครงการรถไฟสายอื่นๆ ที่ BTSC หรือ BTSG ได้รับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้