รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ค. 2562 17:10:00
หัวข้อข่าว
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันเรื่องสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก
หลักทรัพย์
TMW
แหล่งข่าว
TMW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันเรื่องสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ  
  ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทไทยมิตซูวาจำกัด(มหาชน)ประจำปี 
2562  ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งวันที่จัดประชุมให้ทราบในภายหลัง
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน  
ชื่อสัญญา  สัญญาการให้บริการด้านเทคนิคและการพัฒนา
ผู้รับบริการ  บริษัท ไทยมิตซูวา  จำกัด ("บริษัทฯ")
    ผู้ให้บริการ  บริษัท  มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จำกัด ("MEI")
  ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
  บริษัท  มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ไทยมิตซูวา  จำกัด 
โดย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562  ถือหุ้นจำนวน 23,640,000.- หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.25%
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
  โดยรายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยจัดเป็นรายการประเภทที่ 4 
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
3. ลักษณะของรายการ
  บริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญาการให้บริการทางด้านเทคนิคกับ MEI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
โดยเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 และมีการต่อสัญญากันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
สัญญาฉบับล่าสุดจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และที่ประชุมกรรมการของบริษัทฯ
มีมติอนุมัติการต่ออายุสัญญาดังกล่าวต่อไปเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 30
มิถุนายน 2567
โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อสัญญาการให้บริการทางด้านเทคนิคและการพัฒนาในล
ำดับต่อไป
  สาระสำคัญของสัญญาฯ สรุปได้ดังนี้
ชื่อสัญญา    :  สัญญาการให้บริการด้านเทคนิคและการพัฒนา
      (Technical Services Agreement)
วันที่ทำสัญญา    :  ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯอนุมัติให้ทำรายการ  ดังกล่าว
วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา  :  1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2567
อายุสัญญา     :  5 ปี
สาระสำคัญของสัญญา    :    1) MEI จะให้บริการทางด้านเทคนิคและการพัฒนาแก่บริษัทฯ 
  รวมไปถึงการให้ข้อมูลบริการให้คำปรึกษา และจัดให้มีการฝึกอบ
        รมในด้านการผลิตและการตลาด นอกจากนั้นยังให้ความช่วย  เหลือทางด้านบุคลากร 
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้แก่  พนักงานของบริษัทฯ
        2) 
ข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้แก่  ผู้อื่นโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาคู่
สัญญา  ทั้งสองฝ่าย
        3) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใดๆในสัญญานี้ จะต้องทำ  เป็นหนังสือลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
        ในส่วนของการให้บริการด้านเทคนิคและการพัฒนา 
  บริษัทฯจะได้รับความช่วยเหลือข้อมูลสารสนเทศและคำแนะนำ  ปรึกษา ดังนี้
-  ด้านธุรกิจการค้าอันเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์รวมถึงการจำหน่าย  ผลิตภัณฑ์ 
การจัดซื้อวัตถุดิบและการจัดหาวัตถุดิบที่ดีที่สุด
-  ด้านการจัดหา ติดตั้ง การเริ่มใช้งาน การปฏิบัติงานของ  เครื่องจักรรวมถึงการซ่อมบำรุง
-  ด้านการผลิต การแก้ปัญหาการผลิต การปรับปรุงกระบวนการ  ผลิต 
เทคนิคและประสิทธิภาพกำลังการผลิตและเทคนิคต่างๆ   ทั่วไป
-  ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแบบ  เขียนและแม่พิมพ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่
-  ด้านการจัดฝึกอบรมพนักงานและการบริหารจัดการบริษัทฯ
ค่าตอบแทน    :     อัตราร้อยละ 2 
ของยอดขายสุทธิรายเดือนสำหรับผลิตภัณฑ์  พลาสติกที่ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทฯ ไม่รวมค่าประกันภัย   ภาษีขาย
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าอากร และค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ
      ค่าตอบแทนดังกล่าวจะชำระเป็นรายไตรมาสโดยกำหนดชำระ  ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส 
โดยการโอนเงินเข้าบัญชี  ของ MEI
เป็นสกุลเงินบาทหรือเป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่นหรือสกุล  เงินอื่นๆตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน
4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ
  บริษัทฯได้ประมาณการยอดขายสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกในอนาคต 5 ปีเพื่อคำนวณหาประมาณการค่าตอบ
แทนบริการด้านเทคนิคที่จะต้องชำระให้แก่ MEI มีรายละเอียดดังนี้
                     (หน่วย : ล้านบาท)
ปี  ประมาณการยอดขาย  ค่าบริการด้านเทคนิค
สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก (2.00%)
2562 - 2563  2,013  40.26
2563 - 2564  2,097  41.94
2564 - 2565  2,160  43.20
2565 - 2566  2,215  44.30
2566 - 2567  2,264  45.28
รวมทั้งสิ้น  10,749  214.98
  
  ขนาดของรายการค่าบริการด้านเทคนิคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567) รวมทั้งสิ้นประมาณ 214.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.22
ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ที่มีมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 2,332.34 ล้านบาท
5. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าทำรายการ
  รายการที่เกี่ยวโยงกันนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกันประเภทที่ 4
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 20.- ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของ NTA
โดยบริษัทฯจะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดห
ลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน
4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสีย
นอกจากนี้บริษัทฯต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ
และความเหมาะสมและเป็นธรรมของค่าบริการและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ
6. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
  MEI ถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 23,640,300.- หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.25  
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือครอบครัวยามาด้า ประกอบด้วย
1.  คุณฮิโรชิ ยามาด้า เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ  และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 3,506,000 
หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562) คิดเป็นร้อยละ 8.79
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯและเป็นกรรมการของ MEI และเป็นผู้ถือหุ้นของ MEI จำนวน 49,550 หุ้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) คิดเป็นร้อยละ 16.52 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ MEI
2.  คุณยูกาโกะ ยามาด้า เป็นกรรมการของ MEI และเป็นผู้ถือหุ้นของ MEI 42,380 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2562) คิดเป็นร้อยละ 14.13 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ MEI
3.  คุณฮิโรโต้ ยามาด้า  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,075,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 
2562) คิดเป็นร้อยละ 2.69 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯและเป็นผู้ถือหุ้นของ MEI จำนวน 26,190
หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) คิดเป็นร้อยละ 8.73 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ MEI
4.  คุณฮารุกะ  นิชิกาวะ (ยามาด้า) เป้นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 60,000.- หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 29 
มีนาคม 2562) คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นของ MEI จำนวน
19,420 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)  คิดเป็นร้อยละ 6.47 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ MEI
    ครอบครัวยามาด้าถือหุ้นรวมจำนวน 4,641,000.-หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562) คิดเป็นร้อยละ 
11.63 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯและหากนับรวมจำนวนหุ้นของ MEI
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯจำนวน 23.640,300 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562)
คิดเป็นร้อยละ 59.25
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯจะส่งผลให้จำนวนหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันทั้งสิ้นเท่ากับ
28,281,300.-หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562) คิดเป็นร้อยละ 70.88
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
  การที่บริษัทฯเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
ซึ่งบริษัทฯจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านปัจจัยต่างๆ เช่น การตลาด การผลิต
เทคโนโลยีและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงบุคคลากรผู้ชำนาญการจากญี่ปุ่น
เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจดำเนินงานได้สำเร็จตามเป้าหมายและเมื่อพิจารณาค่าตอบแทนร้อยละ 2
ของประมาณการยอดขายสุทธิตามเงื่อนไขสัญญาตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 30
มิถุนายน 2567 จำนวน 214.98 ล้านบาท ที่บริษัทฯต้องจ่ายให้แก่ MEI แล้ว
ถือว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม
เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีการทำสัญญาในลักษณะเดียวกัน
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของการต่อสัญญาฯกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯแล้ว 
ไม่มีความเห็นขัดแย้งกับคณะกรรมการบริษัท
   
  บริษัทฯขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


            ขอแสดงความนับถือ
  
                   (นายเทะซุจิ  ทาเคกุชิ)
               เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้