รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ค. 2562 12:33:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงกลั่นของ บริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
หลักทรัพย์
TASCO
แหล่งข่าว
TASCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                สืบเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณหนึ่งในคลังเก็บน้ำมันดิบของบริษัทย่อยที่โรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย
(KBC)  ดังรายละเอียดที่บริษัทได้มีการเปิดเผยตามเอกสารแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข
33/2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัท KBC 
ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนงวดแรกตามกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันภัยทุกบริษัท เป็นเงินจำนวน 60
ล้านริงกิต หรือประมาณ 450 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้