รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ค. 2562 12:30:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่  11/2562

                                 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562

  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2562
 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ดังต่อไปนี้
  ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 
มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนหรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนด ซึ่งบริษัทฯ
ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้วบางส่วน ทำให้ปัจจุบันมีวงเงินคงเหลือ 7,200 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ
ใคร่ขอแจ้งข้อมูลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ซึ่งอนุมติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

    ชนิดของหุ้นกู้  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
    วัตถุประสงค์  รีไฟแนนซ์ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียน
    สกุลเงิน    บาท
    วงเงินของหุ้นกู้  ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
    อายุ    ไม่เกิน 5 ปี ตั้งแต่วันออกหุ้นกู้
  การเสนอขาย  เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ   นักลงทุนสถาบัน 
และ/หรือบุคคลทั่วไป
  อัตราดอกเบี้ย  ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยตามตลาด ณ วันที่เสนอขาย และออกหุ้นกู้
ทั้งนี้ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อ
นไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาต ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้


  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

               ขอแสดงความนับถือ


            (นายมะซะโนะริ โคะซะคะ)
               รองประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้